VÁLLALATI STRATÉGIA ÉS ÜZLETI VÁLLALKOZÁS

(Tudományág: Gazdálkodás- és szervezéstudományok,

Témavezető: Dr. Fülöp Gyula egyetemi tanár)

 

A 21. század első évtizedében nemzetközi méretekben lezajló változások sajátos környezeti feltéteket hoztak létre, amelyek erősen hatnak mind a nagyvállalatokra, mind a kisvállalkozásokra. A pénz-, áru-, és munkaerőpiacok globalizációja az információtechnológia és felhasználásának új minősége az üzleti világ egyik központi kérdésévé emelte azt, hogy milyen stratégiai változat és ahhoz kapcsolódóan milyen gazdálkodási megoldás vezet a tartós vállalati sikerhez. A kutatás célja e felvetett kérdésekre, a kor követelményeinek megfelelő válasz adása, a tudományág folyamatos belső fejlődésének eredményeként létrejött elméleti és módszertani arzenál bővítse, olyan általánosítható gyakorlati tapasztalatok összefoglalása, amelyek minőségileg új összefüggéseket hoznak létre.

Ebben a kutatási témában az eddig elért hazai és nemzetközi eredményeinket a publikációink érzékeltetik, amelyet az alábbi tagolásban kívánunk folyatatni.

 

1. Új stratégiai kihívások

 

A leginkább szembetűnő új vállalati stratégiai kihívások, amelyekkel a vállalatoknak szembe kell nézni a globalizációval és a fenntartható fejlődéssel függnek össze. Ezzel kapcsolatban a következő kutatási kérdésekre keressük a választ:

 • Mik a globalizáció mellet és ellene szóló érvek?
 • Milyen formában és mértékben vannak felkészülve a globalizációra a magyarországi nagyvállalatok?
 • Hogyan épül fel a fenntarthatósági stratégiai menedzsment folyamata?
 • Melyek a legsikeresebb fenntarthatósági stratégiák, gazdálkodási és vezetési megoldások?
 • Milyen stratégiai irányváltozások valószínűsíthetők?
 • Milyen szerepet tölt be az üzleti tanácsadás a vállalatok fejlesztésében, és melyek a tanácsadói kompetenciák, azok fejlesztési lehetőségei?

 

A kutatás résztvevői:

Dr. Fülöp Gyula egyetemi tanár, Dr. Tokár-Szadai Ágnes egyetemi docens, Hódiné Hernádi Bettina egyetemi tanársegéd, Lovas Zoltán Ph.D-hallgató

 

Referencia publikációk:

 

2. Vállalkozásfejlesztés változó feltételek között

A mai világban a komplex és dinamikusan változó gazdasági környezetben történő eligazodás egyre nagyobb gondot jelent még a hozzáértő szakemberek számára is. Ezért fontos, hogy a gazdálkodás tudományban jártas, jól képzett, de mindenekelőtt vállalkozó szellemű emberek kezdjenek vállalkozásba a saját és a társadalom jólétének növelése érdekében. Ehhez a gondolathoz kíván csatlakozni ez a már előzményekre épülő kutatás, amely egyfelől a témát alapvetően tudományos, elméleti szempontból közelíti meg, másfelől pedig vizsgálja a vállalkozások működési, gazdálkodási feltételeit az alábbiak szerint:

 • Hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztési modellek
 • A magyar vállalkozások fejlődési fázisai és tipizálási lehetőségei
 • Verseny és együttműködés a kis- és középvállalkozások körében
 • A kisvállalatok környezeti alkalmazkodásának új formái
 • A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozásfejlesztésben

 

A kutatás résztvevői:

Dr. Fülöp Gyula egyetemi tanár, Szilágyiné dr. Fülöp Erika egyetemi adjunktus, Lukács Edit egyetemi adjunktus, Széplaki Ildikó, Ph.D. hallgató

 

Referencia publikációk:

 

3. Az információs technológia szerepe és helye a gazdasági szervezetekben

Hálózati gazdaság, e-business, információs technológia − ezek a fogalmak foglalkoztatják az új iránt érzékeny, modern koncepciókra fogékony vezetőket napjainkban. Ez azzal magyarázható, hogy a gazdasági szervezetek számára a tudás a piaci versenyben elfoglalt helyet meghatározó tényezővé vált, tehát a jövőjük nagyban függ az ismeretátadási képességüktől. A vállalkozások szolgáltatásaik nyújtása során, az emberi erőforrások információval való ellátásában fontos szerepe van az információs technológia (IT) használatának, az információs rendszerek (IR) alkalmazásának. A kutatás célja a korábbi nemzetközi vizsgálatok folytatása, előbb

 • az Európai Unió szervezetei IR használati jellemzőinek a meghatározására, majd
 • az IT-alkalmazás gazdasági szervezetekre való hatásának a feltárására.

 

A kutatás résztvevői:

Dr. Sasvári Péter egyetemi docens, Majoros Zsuzsanna Ph.D-hallgató

 

Referencia publikációk:

 

4. Az üzleti etika és a vállalati társadalmi felelősség elméleti és gyakorlati perspektívái 

A vállalatok sokarcú képződmények, melyek nemcsak pozitív, hanem sokszor negatív hatással vannak a széles értelemben vett lokális és globális környezetükre. Ez felveti etikai felelősségüket is. Ez a kutatás, a már publikált eredmények ismeretében azt vizsgálja, hogy

 • hogyan, milyen szemlélettel, milyen intézkedésekkel javítható az üzleti morál.
 • Hogyan építhető fel egy olyan vállalati társadalmi felelősségvállalást közvetítő üzleti modell, ami elősegíti a vállalatok fenntartható fejlődéshez való hozzájárulását, azaz megteremti a gazdasági érdekek, a környezeti igények és a társadalmi elvárások közötti egyensúlyt, azzal hogy a vállalati stratégiába integrálja az etikus viselkedést.

 

A kutatás résztvevői:

Dr. Szegedi Krisztina egyetemi docens, Demeter Lídia Ph.D hallgató, Kapusy Pál Ph.D-hallgató, Kerekes Károly Norbert Ph.D - hallgató

 

Referencia publikációk:

 

 

VÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

(Tudományág: Gazdálkodás- és szervezéstudományok,

Témavezető: Dr. Illés Mária egyetemi tanár)

 

 

A kutatómunka középpontjában a modern vállalati gazdaságtan alapkérdései, a vállalat-fejlődési, a döntés-előkészítési és a gazdálkodás módszertani kérdések állnak. A versenypiaci és a szabályozott vállalatok működése mellett az intézményi gazdálkodás egyes szegmenseit vizsgálja. A kutatás átfogja az ágazati sajátosságok, valamint a változó környezettel való kölcsönhatásos kapcsolat problémakörét is.

 

1. A vállalati gazdálkodás összefüggésrendszere, módszertani kérdései

 

A gazdálkodástan témakörének szakirodalmi bázisát szemléletbeli, módszertani és terminológiai rendezetlenség jellemzi. A kutatási irány fő célja a tudományos megalapozottság, gyakorlat-orientáltság és egységes szemlélet biztosítása mellett a gazdálkodástan tanácsadási funkciójának erősítése. Főbb témakörök: A beruházások, a termékek és a vállalaton belüli egységek gazdaságosságának egységes szemléletű mérési rendszere. Jövedelmezőségi vizsgálatok. Költség- és árszámítások. Inflációs hatás.

A főbb témakörök mindegyikében jelentős kutatási eredményeket értünk el. Az inflációs eredetű vagyonvesztés és az inflációs nyereségigény becslési módszere világviszonylatban is hiánypótló. A beruházás-gazdaságossági rangsorképzés adekvát módszeréről mintegy nyolc évtizede folyó vitában elsőként sikerült bebizonyítani, hogy a nettó jelenérték a torzító tényezőinek kiküszöbölése után ugyanahhoz a gazdaságossági rangsorhoz vezet, mint a belső kamatláb. Folyamatban van a Magyarországi gyakorlatban alkalmazott beruházás-gazdaságossági módszerek feltárása.

 

A téma művelői: Dr. Illés Mária egyetemi tanár, Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd.

 

Referencia publikációk:

 • Illés Mária: A nettó jelenérték gazdasági tartalma és rangsorképzésre való alkalmassága. Vezetéstudomány, 2012. Különszám. Illés, Mária: Links Between Net Present Value and Shareholder Value from a Business Economics Perspective.  Club of Economics in Miskolc' TMP Vol. 8., Nr. 2., pp. 31-36. 2012. Illés Mária: A gyakorlat szempontjából felmerülő vállalatgazdaságtani problémák. Ekonomické štúdie – teória a prax, 2013.  ISBN 978-80-971251-2-7 Szűcsné Markovics Klára: A beruházás-gazdaságossági számítások gyakorlatban alkalmazott módszerei; Vezetéstudomány, 2012. Különszám.

 

2. A közszolgáltató vállalatok és intézmények működtetésének és gazdálkodásának sajátosságai

 

A kutatási irány időszerűségét jelzi, hogy a közszolgáltatások világszerte zajló átalakulása, az e körben folyó privatizáció, a lezajlott demonopolizáció és dereguláció nem támaszkodhatott erős vállalatgazdaságtani szempontú szakirodalmi háttérre. Az érdek- érdekeltségi összefüggések feltételezéseken alapuló kezelése nem kívánatos tendenciákat eredményezett. A közszolgáltató intézmények gazdálkodás-módszertani kérdéseinek tudományos alaposságú kidolgozása sem tekinthető megoldottnak.

A közszolgáltató vállalatok szabályozásának és gazdálkodásának vállalat-gazdaságtani megközelítésű feldolgozását tartalmazó könyvünk úttörő jellegűnek tekinthető. Figyelemre méltó eredményeket értünk el a távfűtés áralakító tényezőnek feltárása, valamint a víziközmű szolgáltatások privatizációjára vonatkozó szemléletváltozási tendenciák bemutatása terén. Folyamatban van a fogyasztóvédelmi szervezetek működésének, gazdálkodási sajátosságainak kutatása.

 

A téma művelői: Dr. Illés Mária egyetemi tanár, Kádárné Dr. Horváth Ágnes egyetemi docens, Csiszár Csilla Margit egyetemi tanársegéd.

 

Referencia publikációk:

 • Illés Mária: Szemléletváltás a vízmű-privatizáció megítélésében.  IX. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet, 2010. pp. 43/1-43/8. (ISBN:978-963-661-947-3)
 • Kádárné Horváth Ágnes: A távfűtés szerepe az energiapolitikai célok elérésében. Vezetéstudomány 2012. Különszám.
 • Csiszár Csilla Margit: Consumer Protection – Institutionalization and Public Judgement. In: Ladislav Chmela (szerk.) International Interdisciplinary Conference, Venice, Italy May 12-15 2013 Conference proceedings pp. 175-193. ISBN:978-80-905241-5-6

 

3. Ágazati szerkezet, ágazati politikák

 

A kutatási irány fő célja a vállalati erőforrás-struktúra és költségstruktúra fő jellemzőinek, valamint időbeli alakulásának átfogó bemutatása a hazai feldolgozóiparra vonatkozóan, az ágazati sajátosságok feltárásával. A növekvő energiaárak, valamint a szigorodó környezeti- és klímavédelmi előírások miatt az erőforrások közül külön vizsgáljuk a vállalatok energiafelhasználását, energiagazdálkodásuk hatékonyságát.

A kutatás eddigi eredménye az energiapiacokon lezajlott liberalizáció kritikai elemzése, valamint a vállalati energiagazdálkodás kérdéskörének komplex megközelítése.  A téma szekunder és primer kutatása folyamatban van.

 

A téma művelői: Kádárné Dr. Horváth Ágnes egyetemi docens, Bereczk Ádám egyetemi tanársegéd.

 

Referencia publikációk: