Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

 

 

A Gazdálkodás és menedzsment alapszakcélja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

A Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerika gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit, a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

 

A Gazdálkodástani Intézet a Gazdálkodás és menedzsment alapszakon önálló szakiránnyal áll a hallgatók rendelkezésére, a Vállalkozási szakirány irányításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el.

 

A Vállalkozási szakirány célja a Gazdálkodás és menedzsment alapszakon elsajátítható törzstárgyi ismeretekre és szakmai kompetenciákra építve olyanszéleskörű vállalkozási ismeretek nyújtása, amelynek birtokában a hallgatók alkalmassá válnak tervezési, elemzési, vezetési feladatok ellátására. A megszerzett képzettség birtokában hallgatóink közép és felső vezetői funkciókat tölthetnek be, önálló vállalkozásokat indíthatnak, képesek a vállalkozások sikeres működtetésére mind hazai, mind nemzetközi területeken. Célunk olyan gazdasági szakemberek kibocsátása, akik:

•       gyorsan be tudnak illeszkedni mind a profitorientált, mind a nonprofit szervezetek működésébe,

•       képesek a vállalkozások mindennapi működésében a rájuk háruló szakmai feladatok ellátására,

•       a megfelelő szakismeret birtokában, a módszertani eljárások alkalmazásával képesek a gyakorlatban jelentkező feladatok, problémák megoldására,

•       képesek a vállalkozások irányítására,

•       rendelkeznek a sikeres vállalkozások létrehozásához, fejlesztéséhez, működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

 

A Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek a képzés által nyújtott ismeretek és kompetenciák elsajátításával alkalmasak lesznek:

•       a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,

•       a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,

•       hatékony kommunikációra a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben,

•       a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra,

•       az önálló karrierépítésre,

•       az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,

•       önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,

•       vezetői feladatok ellátására a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben.

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

szereplő megjelölése:

•         végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, rövidítve: BA),

•         szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

•         a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management

 

A képzési idő félévekben:7 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:180 + 30 kredit.

•         A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit

•         A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit

•         A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

•         A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül

•          A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

Szakmai gyakorlat:Az alapképzési szakon egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.

 

Idegennyelvi követelmények:Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.